Regulamin Krakowskiej Szkoły Tenisa Forehand

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników naszych zajęć – jego celem jest w szczególności zapewnienie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług przez nas usług. Naszą szkołę wyróżnia przy tym prawdziwie indywidualne podejście do każdego klienta, zatem jeśli masz jakiekolwiek pytania czy wątpliwości co do któregokolwiek z punktów regulaminu – zachęcamy do kontaktu. Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.   Organizatorem zajęć jest Krakowska Akademia Tenisa.

 1. Zajęcia trwają 55 minut (lub 85 minut w zależności od grupy) w z góry wyznaczonych godzinach. Zajęcia nie są przedłużane jeśli rozpoczęły się z opóźnieniem z winy Uczestnika lub przyczyn niezależnych od Prowadzącego.
 2. Organizator zapewnia piłki tenisowe. Organizator zapewni rakiety tenisowe dla Uczestników zajęć, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia go o takiej potrzebie.
 3. Uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie strój sportowy, w tym w szczególności buty do gry w tenisa.
 4. W trakcie zajęć na korcie przebywać mogą wyłącznie Uczestnicy zajęć, Prowadzący oraz osoby upoważnione przez Organizatora.
 5. Niepełnoletni Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) na udział w zajęciach. Do zgody należy dołączyć podpisany i zaakceptowany przez rodzica (prawnego opiekuna) Regulamin.
 6. Opłata miesięczna za zajęcia grupowe, obejmuje 4 treningi w miesiącu, a Uczestnik zobowiązany jest uiszczać ją przelewem, z góry, w wysokości zgodnej z Cennikiem, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w danym miesiącu.
 7. W sytuacji, gdy w danym miesiącu odbywa się pięć treningów, opłatę za 5 trening Uczestnik zobowiązany jest uiścić najpóźniej w dniu, w którym odbywa się pierwszy trening w miesiącu kolejnym.
 8. W przypadku treningów indywidualnych płatności można dokonywać za poszczególne treningi u Prowadzącego, gotówką, w dniu danego treningu.
 9. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach.
 10. Pojedyncze treningi indywidualne można przełożyć na inny termin w miarę dostępności czasowej kortów oraz Prowadzących w ważnych okolicznościach pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Organizatorowi najpóźniej 72 godziny przed rozpoczęciem treningu. W razie nie dokonania zgłoszenia opłata za dany trening przepada.
 11. W przypadku gdy zajęcia nie odbędą się  z winy Organizatora lub w wyniku działania siły wyższej (w szczególności za takie należy uznać złe warunki pogodowe), Uczestnik może zdecydować: albo zostaną odrobione je w terminie późniejszym (pod warunkiem uzyskania zgody pozostałych uczestników zajęć), ustalonym z Organizatorem, albo ich koszt zostanie zwrócony (pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia należnej opłaty).
 12. O rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Organizatora należy poinformować  do 14 dni przed następnym okresem rozliczeniowym.
 13. Warunki płatności i inne zasady organizacji zajęć, o których mowa powyżej, przedstawiane są Uczestnikowi najpóźniej na pierwszym spotkaniu z instruktorem.
 14. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w zajęciach sportowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu Uczestnika powstały podczas treningu.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cennika, o czym poinformuje Uczestnika przynajmniej na tydzień przed dniem rozpoczęcia obowiązywania Regulaminu (lub odpowiednio – Cennika) po zmianach.
 16. Osoby nie wyrażające zgody na umieszczenie zdjęć z ich wizerunkiem (lub ich dzieci) na stronach internetowych szkoły, proszone są o podanie tej informacji drogą mailową.